Armoedeconferentie

Op 2 november jl heeft op initiatief van Stichting Noodfonds in samenwerking met de gemeente Rhenen een armoedeconferentie plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie werden drie thema’s behandeld. Elk thema werd ingeleid door een spreker/spreekster. Een korte omschrijving van deze thema’s waren

1 Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners (Marijke Boesten, coördinator netwerk tegen Armoede, Den Bosch)

De gemeente heeft voorzieningen als Bijstand, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. De gemeente werkt tevens aan een fonds ter bestrijding van armoede onder kinderen. Mensen met schulden kunnen terecht bij het Budget Advies Centrum. Bovendien kunnen zij zich voor hulp wenden tot niet-gemeentelijke organisaties, zoals de kerken, Schuldhulpmaatje, Noodfonds en Voedselbank. In totaal zijn enkele tientallen organisaties actief. Voor een effectieve en efficiënte armoedebestrijding is het noodzakelijk dat genoemde organisaties elkaar weten te vinden en samenwerken. Tijdens de conferentie willen we op zoek naar concrete mogelijkheden om hieraan te werken. Een voorbeeld uit Den Bosch kan ons daarbij inspireren.

 

2 Vroeg signaleren van schulden en andere problemen(Jan Siebols, project Uitrol Vroegsignalering Schulden)

Als mensen in de problemen dreigen te raken, duurt het vaak lang voordat ze hulp zoeken. Tegen die tijd zijn de problemen vaak verergerd. Het is daarom belangrijk dat zij zo snel mogelijk hulp zoeken en bij de juiste organisatie terecht kunnen. Organisaties die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. Deze kunnen via de kinderen signalen ontvangen van financiële problemen thuis. Ook organisaties die bij mensen thuis komen of aan wie geld is verschuldigd, kunnen bijdragen aan het er sneller bij zijn. We willen met elkaar nagaan hoe we mensen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen opsporen en helpen om problemen te voorkomen en op te lossen. Een deskundige op dit gebied zal zijn ervaringen met ons delen.

3 Maatwerk van hulpaanbod(Mark Koetsier, projectleider City Deal Inclusieve Stad, Zaandam)

Hulp door de gemeente is aan regels gebonden. Een strikte toepassing van deze regels verhindert vaak effectieve en persoonsgerichte hulp waardoor de problemen vaak erger worden. De vraag is : welke ruimte is er bij gemeentelijke instanties en particuliere hulpverleners om de regels soepel te hanteren of aan te passen? Ervaringen in Zaanstad kunnen helpen om voor Rhenen concrete mogelijkheden te verkennen.

 

 

 

Deelname

Veel afgevaardigden (85) van diverse instellingen, kerken, gemeenten en vrijwilligersorganisaties woonden de conferentie bij.

Na de introductie van de thema’s werden er drie werkgroepen gevormd, waarin de deelnemers uitvoerig van gedachten wisselden over de thema’s, ideeen werden aangedragen en welke activiteiten moeten worden verricht.

Een aantal personen heeft te kennen gegeven dat ze betrokken willen worden bij verdere activiteiten. Dit wordt verder uitgewerkt door het Noodfonds.

Documentatie